Begeleiding bewindvoerder

Op 1 april 2014 is het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren ingegaan. Doel van het besluit is een adequaat toezicht op de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren te bewerkstelligen. Aan dit toezicht wordt invulling gegeven door:
• een beschrijving te vragen van de procedures voor dienstverlening en waarborgen voor de betrouwbaarheid van de vastleggingen (administratieve organisatie)
• beschrijving van functies en functiescheidingen
• eisen te stellen aan de onafhankelijkheid van de bewindvoerder
• de aanwezigheid van een klachtenprocedure

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor moet jaarlijks een aantal documenten aan de kantonrechter overleggen, waaronder:
• de eigen verklaring van de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor dat hij aan de in het Burgerlijk Wetboek en de in het Besluit genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet;
• het verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan;
• de jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten.

Op de site van het landelijk kwaliteitsbureau staan veelgestelde vragen die u kunt raadplegen.

Begeleiding Davvero Accountants

Begeleiding Davvero Accountants

Het voldoen aan de eisen en verplichtingen die in het Besluit staan genoemd, dient jaarlijks door een accountant te worden getoetst. Davvero Accountants heeft veel ervaring in het toetsen van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarnaast zijn wij lid van de klankbordgroep vanuit de beroepsorganisatie voor accountants (NBA), die op regelmatige basis overlegt met het Landelijk kwaliteitsbureau CBM en de brancheorganisaties. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het toetsingsproces doelmatig en efficiënt verloopt en dat u optimaal gebruik kunt maken van onze kennis.

Proces van toetsing

Het onderzoek naar de kwaliteitseisen is onder te verdelen in twee delen:
Deel 1: Eisen aan de organisatie van het kantoor
Deel 2: Eisen aan de dossiervorming

Wij zullen hierbij u op uw kantoorlocatie bezoeken. Wij raden u aan om voorafgaand aan ons bezoek kennis te nemen van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2017 waarin op pagina 11 tot en met 16 precies staat beschreven waar uw organisatie aan moet voldoen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor bewindvoerders, dan nodigen wij u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.